Archive for the ‘วิชาการ’ Category


วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ห้องเรียนโครงการ English Program และโครงการ Education Hub เพิ่มเติม


เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิสุทธรังษี (Visut Open House 2016) เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) พร้อมกับการนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมนักเรียนและเปิดโลกอาเซียน

null

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิสุทธ “Open House” เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 2017

พบกับ
๑. นโยบายการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. การนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมของนักเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้
๔. เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและผู้แทนผู้ปกครอง

ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> DOWNLOAD <<<

null

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกับการเปิดโครงการใหม่ ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา(SMBP) ตามโครงการ Education Hub

null

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ (Active Learning) ณ ห้องประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี