Archive for the ‘กิจกรรมนักเรียน’ Category
คนเก่งโรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 การแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ สิงบุรีเกมส์
ประเภทกีฬากรีฑา
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รายการวิ่ง 5000 เมตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่งผลัดเมด์เลย์
ประเภทกีฬายิงปืน
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทปืนยาว 3 ท่า หญิง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทปืนยาวท่านอนหญิง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทปืนยาวอัดลมคู่ผสม
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2
คนเก่งโรงเรียนวิสุทธรังษี นางสาวพรนภัส เลาหศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทปืนยาวท่านอนเยาวชนหญิง รายการแข็งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคนเก่งโรงเรียนวิสุทธรังษี นายพัชระ ยันตะพานิช นายวุฒกาญจน์ อินทร์นุช และนายจีรภัทร คล้ายเจ๊ก กับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 2 รายการ และ รองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 รายการ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน กรมพละศึกษา ประเภทท่ารำ แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวิสุทธรังษี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทกรีฑา โดยท่านผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน ผู้จัดการทีม ครูมีนา รักคล้ำ ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
1.เหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร ชาย รุ่น 18 ปี นายพิชัยภูศิต กาญจนโชคชัย นักเรียน ชั้น ม.4
2.เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุ 18 ปี หญิง นางสาวชุติกาญจน์ เมืองมนต์ ชั้น ม.4
3.เหรียญทอง วิ่ง 1500 หญิง รุ่น อายุ 15 ปี นางสาวกนกวรรณ ฉิมมาโคตร นักเรียน ชั้น ม.3
4.เหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร หญิง รุ่น อายุ 18 ปี นางสาวชุติกาญจน์ เมืองมนต์ นักเรียนชั้น ม.4
5.เหรียญเงิน วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุ 18 ปี ชาย นายศิวัช ทรงศรีสวัสดิ์ นักเรียน ชั้น ม.5
6.เหรียญเงิน วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุ 15 ปี หญิง นางสาวกนกวรรณ ฉิมมาโคตร นักเรียน ชั้น ม.3
7.เหรียญทองแดง วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุ 18 ปี หญิง ชื่อ นางสาวชุติกาญจน์ เมืองมนต์ ชั้น ม 4

สรุป
4 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง

รายงานผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด 2563 และ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ส่วนกลางส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ของนักเรียนโรงเรียนวิสมุธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรฎาคม
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวิสุทธรังษี Visut Open House 2017 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ การศึกษาไทยยุค 4.0