Archive for the ‘วิชาการ’ Category


banner210960


014


014

กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 6 โรงเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560

00000


วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560