Archive for the ‘วิชาการ’ Categoryโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีสนับสนุนให้เด็กไทยมีงานทำ เชิญชวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนไทยมีงานทำตามคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
https://thaimengaantam.doe.go.th/#ไทยมีงานทำ
เว็บไซต์ไทยมีงานทำ https://smartjob.doe.go.th


***คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าใช้งาน ***
***คู่มือลงทะเบียน Digital ID***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โครงการปกติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการปกติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตานักเรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โครงการพิเศษ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี