null

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ (Active Learning) ณ ห้องประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ความเห็นถูกปิด