Archive for the ‘วิชาการ’ Category


banner210960


014

กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 6 โรงเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560

00000


วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ตามหลกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6