เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ตามหลกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ความเห็นถูกปิด