014

กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 6 โรงเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560

ความเห็นถูกปิด