Archive for the ‘วิชาการ’ Category

null

กำหนดการสอบกลางภาคโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

null

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควต้านักเรียน เข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา ตามโครงการ Education Hub

ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา ตามโครงการ Education Hub

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการใหม่ ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา ตามโครงการ Education Hub

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2559

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สอบปลายภาค-1-59

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559

ลงทะเบียนนักเรียนและครู 15 ก.ย. 59 – 2 พ.ย. 59
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู 3 – 5 พ.ย. 59
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 7 – 9 พ.ย. 59
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10 – 12 พ.ย. 59
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตร 20 พ.ย. 59 เป็นต้นไป

กาญจนบุรี เขต 1 www.central66.sillapa.net/sm-kri1
กาญจนบุรี เขต 2 www.central66.sillapa.net/sm-kri2
กาญจนบุรี เขต 3 www.central66.sillapa.net/sm-kri3
กาญจนบุรี เขต 4 www.central66.sillapa.net/sm-kri4