null

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควต้านักเรียน เข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเห็นถูกปิด