Archive for the ‘วิชาการ’ Category


ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อนักเรียนแยกตามห้อง ม.1

รายชื่อนักเรียนแยกตามห้อง ม.4ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4โครงการปกติ (สอบคัดเลือกทั่ว+โควตา) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี