สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 

null

null null null

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

null

null null null

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นผู้นำหลักในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันครู ประจำปี 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

null

null

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าวิสุทธรังษี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี และสมาคมสื่อท้องถิ่นไทยจังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญชมการแสดง “กายกรรมซินเกียง”

โดยมีวัตถุประสงค์หารายได้เพื่อ
๑. สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒. สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ รองฯสุรพล พลอยนิล กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ โทร ๐๘-๙๐๙๓-๕๙๗๗