สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 


วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ห้องเรียนโครงการ English Program และโครงการ Education Hub เพิ่มเติม


เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิสุทธรังษี (Visut Open House 2016) เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) พร้อมกับการนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมนักเรียนและเปิดโลกอาเซียน

null

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิสุทธ “Open House” เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 2017

พบกับ
๑. นโยบายการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. การนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมของนักเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้
๔. เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและผู้แทนผู้ปกครอง

ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> DOWNLOAD <<<

null

null null null

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

null

null null null

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นผู้นำหลักในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันครู ประจำปี 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ