หลักสูตร

รับจำนวน 633 คนแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 ประเภท (15 ห้องเรียน)
ประเภทที่ 1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Enrichment Science Classroom: ESC) รับจำนวน 36 คน (1 ห้องเรียน)
คุณสมบัติ – มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
– รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย
ประเภทที่ 2 นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Intensive Program : IP) รับจำนวน 36 คน (1 ห้องเรียน)
คุณสมบัติ – มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
– รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย
ประเภทที่ 3 นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รับจำนวน 120 คน (3 ห้องเรียน)
คุณสมบัติ – มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.75
– รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย
ประเภทที่ 4 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) รับจำนวน 30 คน (1 ห้องเรียน)
คุณสมบัติ – มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถามศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00
– รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย
ประเภทที่ 5 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รับจำนวน 25 คน (1 ห้องเรียน)
คุณสมบัติ – มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
– รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย
ประเภทที่ 6 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา (Visut Sport Academy: VSA) รับจำนวน 1 ห้องเรียน
คุณสมบัติ – จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เป็นที่ประจักษ์
– ต้องได้รับการทดสอบ และผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำของโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทที่ 7 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬาและดนตรี รับจำนวน 14 คน
คุณสมบัติ เฉพาะด้านกีฬา
– ต้องมีทักษะกีฬาตรงตามประเภทกีฬาที่สมัคร
– ผ่านการทดสอบทักษะด้านกีฬาประเภทที่สมัคร ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของโรงเรียนวิสุทธรังษี
– สำหรับกีฬาสากลอื่นๆ ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียน
– ต้องเล่นกีฬาสังกัดทีมโรงเรียนวิสุทธรังษี ตลอด 3 ปี

เฉพาะด้านดนตรี
– ต้องมีทักษะด้านดนตรีตรงตามประเภทที่สมัคร
– ผ่านการทดสอบทักษะด้านดนตรีประเภทที่สมัคร ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของโรงเรียนวิสุทธรังษี
– ต้องทำงานร่วมกับวงดนตรีของโรงเรียนโดยตลอด 3 ปี

ประเภทที่ 8 นักเรียนมีเงื่อนไขพิเศษ (ผู้ก่อนตั้งโรงเรียน) รับจำนวน 70 คน รับเพศชาย
ประเภทที่ 9 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 140 คน
คุณสมบัติ – รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 ตำบลได้แก่
ตำบลท่าล้อ ,ตำบลปากแพรก, ตำบลบ้านใต้, ตำบลบ้านเหนือ, ตำบลแก่งเสี้ยน
ตำบลหนองบัว, ตำบลหนองหญ้า, ตำบลลาดหญ้า, ตำบลเกาะสำโรง, ตำบลท่ามะขาม
– รับเพศชาย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการอย่างน้อย 2 ปี โดยอาศัยอยู่กับ บิดามารดาปู่ย่าตายายเท่านั้น
ประเภทที่ 10 นักเรียนทั่วไป รับจำนวน 126 คน รับเฉพาะเพศชาย
รับจำนวน 645 คน แบ่งเป็นนักเรียนออกเป็น 6 ประเภท (15 ห้องเรียน)
ประเภทที่ 1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวิสุทธรังษี จำนวน 256 คน
โดยแยกเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา จำนวน 13 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 243 คน แยกเป็นกลุ่มการเรียนดังนี้
  กลุ่มการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
กลุ่มการเรียนที่ 2
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
กลุ่มการเรียนที่ 3
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
กลุ่มการเรียนที่ 4
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
กลุ่มการเรียนที่ 5
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ประเภทที่ 2 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESC) จำนวน 30 คน (1 ห้องเรียน)
ประเภทที่ 3 นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 160 คน
ประเภทที่ 4 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน (1 ห้องเรียน)
ประเภทที่ 5 นักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รับจำนวน 25 คน (1 ห้องเรียน)
ประเภทที่ 6 นักเรียนทั่วไป รับจำนวน 144 คน แยกดังนี้
  – รับโดยวิธีการสอบคัดเลือก จำนวน 64 คน
– รับตามเงื่อนไขพิเศษ (ผู้ก่อตั้งโรงเรียน) จำนวน 80 คน