ผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นการจัดการเรียนรู้สำหรับศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการ PLC เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560

ความเห็นถูกปิด