null

null null null

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นผู้นำหลักในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันครู ประจำปี 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ความเห็นถูกปิด