Archive for the ‘กิจกรรมนักเรียน’ Category


โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)


โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6


25 กรกฏาคม 2560 โครงการสอนเสริม เพิ่มทักษะการทำข้อสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน


วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ค่ายประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี