Archive for the ‘วิชาการ’ Category

ประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน ระดับชั้นม.1 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี รายงานตัว 27 มีนาคม 2562 <<< ดาวน์โหลด >>>

>>> ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
>>> ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
>>> ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด >>> ฉบับภาษาไทย <<< >>> ฉบับภาษาอังกฤษ <<<

>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6