Archive for the ‘วิชาการ’ Categoryประกาศโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และผู้บําเพ็ญประโยชน์