Archive for the ‘วิชาการ’ Category

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 (พื้นที่บริการ+สอบคัดเลือกทั่วไป+ความสามารถพิเศษ)


>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือก+โควตา)


เรียนผู้ปกครองทุกท่าน ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้แก้ไขกำหนดการสอบและรายงานตัวนักเรียนม.1-ม.4 ใหม่ จึงขอแจ้งประกาศ โรงเรียนวิสุทธรังษีฯ ฉบับล่าสุด ให้รับทราบโดยทั่วกัน


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2