การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
สมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ ปี 2561
ประกาศราคากลางซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนและห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางเปิดเผยราคากลางการปรับปรุงห้องใต้อาคาร 100 ปี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายจอแอลซีดี ประเภท Outdoor P10 พร้อมโครงสร้างติดตั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมห้องเรียนอาคาร 6
ตารางเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร 6
ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมประกายดาวครั้งที่ 11
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการประกายดาว ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2560
      ยอดผู้สมัครโครงการประกายดาว ครัั้งที่ 11
 1.ประกาศห้องสอบ อัจฉริย ภาพคณิตศาสตร์
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
2. ประกาศห้องสอบ คิดเลขเร็ว
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
ประกาศสอบ LED ประเภท Outdoor P10 พร้อมโครงสร้างและติดตั้ง ครั้งที่ 2
ไฟล์ Bookmark ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศยกเลิกผู้ไม่ผ่านการพิจารณาการสอบราคา LED
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาเครืองคอมพิวเตอร์ครู จำนวน 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์นักเรียน จำนวน 50 เครื่อง
ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง แก้ไขรายละเอียดสอบราคาซื้อ LED ประเภท Indoor P 10 ขนาด 4 เมตร * 8 เมตรพร้อมโครงสร้างและติดตั้ง
ขอเชิญร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมประกายดาว ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2560
   รายละเอียด   ใบสมัคร
ประกาศสอบราคาซื้อจอ LED ประเภท Indoor P10 ขนาด 4เมตร * 8เมตร พร้อมติดตั้งโครงสร้าง
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ครู จำนวน ๑ เครื่อง และคอมพิวเตอร์นักเรียนจำนวน ๕๐ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๑ เครื่อง
แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๑ เครื่อง
ประกาศราคากลางเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 31 เครื่อง
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3
ประกาศราคากลางเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3
ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 31 เครื่อง
ประกาศราคากลางเรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 31 เครื่อง
ประกาศราคากลางเรื่องจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมของผู้เรียน
สมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน โครงการห้องเรียน Education Hub
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางสาขาชีววิทยา
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางสาขาฟิสิกส์
ตารางแสดงราคากลางของงานปรับปรุงห้อง Education Hub
ตารางแสดงราคากลางของงานปรับปรุงห้อง ESMTE
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ห้องเรียน ESMTE
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง ESMTE(ห้อง536)
ไฟล์ Bookmark ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งภารโรง
แบบรายงานการปฏิบัติงานของครู
แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง
ประกาศผลการแข่งขันโครงการประกายดาว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการประกายดาว ครั้งที่ 11
      ยอดผู้สมัครโครงการประกายดาว ครัั้งที่ 11    ประกาศห้องสอบ อัจฉริย ภาพคณิตศาสตร์.  ประกาศห้องสอบ คิดเลขเร็ว
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2559
แบบกรอกข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือน
ขอเชิญร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมประกายดาว ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2559
   รายละเอียด   ประกาศ    ใบสมัคร
คำสั่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมทางไกล "รายการนายกรัฐมนตรีพบครู"
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนงานตามพระราชบัญญัตการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  การรับนักเรียน   ย้ายเข้า  ย้ายออก    ลาออกขอเทียบโอนขอลงทะเบียนเรียนซ้ำขอใบแทนขอใช้บริการ