ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

แผนยุทธศาสตร์

ทำเนียบผู้บริหาร

เพลงโรงเรียน

   
 

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำ เลิศล้ำวิชาการ ตามมาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม นำด้านกีฬา มีจิตอาสา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพื้นฐาน 4 ด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา พร้อมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านกีฬาตามศักยภาพของผู้เรียน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 
 

เป้าประสงค์

ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะพื้นฐาน 4 ด้าน เป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน ยึดมั่นความดี

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา

 
 
          กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ เชื่อมโยงกับการมีงานทำ ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างนวัตกรรม และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21 (มฐ.1)

          กลยุทธ์ที่ 2 : ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพื้นฐาน 4 ด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลสิ่งเสพติด มีจิตอาสา มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มฐ.1) และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ที่ 3 :เส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ (มฐ.2 ข้อ 4)

          กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และให้มีผลงานเชิงประจักษ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  (มฐ.2 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 4)

          กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (มฐ.3)