ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

แผนยุทธศาสตร์

ทำเนียบผู้บริหาร

เพลงโรงเรียน

   
 

 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๗ โดยแรกโรงเรียนตั้งอยู่ใน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของพระอมรโมฬี วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะมณฑลผู้อำนวยการศึกษา มณฑลราชบุรี จัดการเรียนการสอน เป็น ๒ ชั้น คือ ชั้นมูลและชั้นประถม มีนักเรียน ๕๔ คน ครู ๑ คน คือ พระภิกษุเจียม เป็นทั้งครูใหญ่และครูผู้สอน จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๔๙ ได้ลาออก ในปี พ.ศ.๒๔๔๙ พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ผู้ดูแลและอุปการะโรงเรียนได้จัด พระก้าน นาคะพันธ์ (ซึ่งต่อมาได้เป็นพระครูวัตสารโสภณ) เข้าทำการสอนและเป็นครูใหญ่ต่อมาโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงครามแห่งนี้ได้เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี และให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัด”
     พ.ศ.๒๔๘๑ เปลี่ยนหลักสูตรการสอน จากชั้นมูลและชั้นประถมเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และได้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามลำดับ 
     พ.ศ.๒๔๘๖ พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นผู้อุปการะโรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษา ได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวร ๑ หลังภายในบริเวณวัด ตัวอาคารเป็นตึกชั้นเดียว จำนวน ๗ ห้องเรียน ก่ออิฐถือปูน เครื่องบนไม้จริง หลังคามุงกระเบื้อง โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เมื่อสร้างเสร็จ จึงย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญไปอาคารหลังใหม่ ทางราชการให้ขนานนามโรงเรียนเพื่อเกียรติประวัติแก่ท่านเจ้าคุณวิสุทธิรังษี โดยให้มีชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรีวิสุทธรังษี” 
     พ.ศ.๒๔๙๐ ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนเครื่องบนไม้จริง หลังคามุงกระเบื้อง ค่าก่อสร้างใช้งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท ต่อมาบริษัทกาญจนบุรีพานิชจากัด มอบที่ดินจำนวน ๖๓ ไร่ ๒ งาน ที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่โรงเรียน 
    วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๖ บริษัทกาญจนบุรีพานิชจำกัด ได้ทำการมอบที่ดิน ณ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จานวน ๖๓ ไร่ ๒ งาน ให้โรงเรียนอย่างเป็นทางการ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง โดยมีนายวิรัช บุญญาลัย ผู้แทนบริษัทเป็นผู้มอบ และนายทวีสุนทรวิภาต ผู้แทนกระทรวงฯ เป็นผู้รับมอบ 
    พ.ศ.๒๔๙๗ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี” ตั้งแต่นั้นมา 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดไชยชุมพลชนะสงครามไปอยู่ที่ใหม่ ณ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งที่ดินที่บริษัทกาญจนบุรีพานิชจากัด ยกให้ และได้ยกเลิกการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาคงเหลือแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
    พ.ศ.๒๕๐๐ เปิดสอนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ม.๘) 
    พ.ศ.๒๕๑๓ โรงเรียนเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท(คมช.)
    พ.ศ.๒๕๑๕ ดร.ก่อ สวัสดิ์พานิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน
    พ.ศ.๒๕๑๘ โรงเรียนเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (คมภ.) 
    พ.ศ.๒๕๓๘ เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมวิชาการ 
    พ.ศ.๒๕๔๕ โรงเรียนเข้าโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
    พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนเปิดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโครงการโรงเรียนสองภาษาโดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ( English Program ) 
    พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีอายุครบ๑๐๐ปี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓
    พ.ศ.๒๕๔๗ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิสุทธรังษี และ ผู้มีจิตศรัทธาผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้าง “อาคาร ๑๐๐ ปี วิสุทธรังษี” ด้วยวงเงินงบประมาณ ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ และทาพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐
    พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนจัดการสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษ (IP) โดยเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
    พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนได้จัดสร้างธนาคารโรงเรียน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการประหยัดอดออม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเข้าร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
    พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดตั้งสหกรณ์โรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนแผนการเรียนธุรกิจใช้เป็นแหล่งฝึกงานเพื่อจัดประสบการณ์โดยตรงแก่นักเรียน
    พ.ศ.๒๕๕๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) รอบสอง 
    พ.ศ.๒๕๕๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
    พ.ศ.๒๕๕๓ โรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School) โรงเรียน
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ๕๐๐ โรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
    พ.ศ.๒๕๕๔ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    พ.ศ.๒๕๕๕ เข้าร่วมโรงเรียนโครงการนาร่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS) 
    พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)รอบสามระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
    พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) รอบสาม ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
    พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ English Bilingual Education (EBD) ปีการศึกษา ๒๕๕๙