ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

แผนยุทธศาสตร์

ทำเนียบผู้บริหาร

เพลงโรงเรียน

   
 


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสัญลักษณ์ของโรงเรียน:รูปคันกระสุนด้านล่างมีแถบครึ่งวงกลมจารึกชื่อโรงเรียน 
ความหมาย : มุ่งตรงไปข้างหน้าสู่เป้าหมาย

คติธรรม 
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

คติพจน์ 
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข

ปรัชญา 
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

คำขวัญ 
สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียนเพียรทำดี

สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-เหลือง

อักษรย่อ
ว.ส.